Cast
Lopakhin Joel Hatch
Dunyasha Karen Janes Woditsch
Yepikhodov James Leaming
Firs Robert Thompson
Anya Tracey Maloney
Ranyevskaya Carmen Roman
Varya Kate Fry
Gayev Greg Vinkler
Yasha Timothy Monsion
Pishchik Tom Mula
Carlotta Amy McKenzie
Trofimov Joe Foust
Homeless Man Tom Mula
Stationmaster Jim Halloran
Stationmaster Greg Johnson, Nicholas Johnson, Jesse Rye, Anne Sucharda
Photos